“המקום היחיד בו הצלחה מופיעה לפני עבודה הוא במילון.”