“כשהכוח של האהבה יגבור על האהבה לכוח, העולם ידע שלום.”